Hyppää sisältöön

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 26/2024 vp)

Lausunnossaan valtuutettu kiinnittää erityistä huomiota lakiesityksen kohtiin, joissa on kyse maahantulosäännösten kiertämistä koskevan sääntelyn uudistamisesta (36 a-e §). Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää hallituksen esityksessä ehdotettavia muutoksia monin tavoin ongelmallisina perus- ja ihmisoikeuksien, etenkin perhe-elämän suojan ja lapsen oikeuksien, toteutumisen kannalta.

Sääntely vaikuttaisi merkittävästi perhe-elämän suojan toteutumiseen, joka on turvattu muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, perustuslaissa ja EU:n perusoikeuskirjassa. Lisäksi on huomioitava, onko sääntely yhdenmukainen perheenyhdistämisdirektiivin kanssa. Kuten esitysluonnoksessa mainitaan, tulee perheenyhdistämisen olla pääsääntö ja poikkeuksia on tulkittava suppeasti. Hallituksen esitys sisältää niin monia uusia perusteita oleskeluluvan epäämiseen, jotka on kirjoitettu aiempaa ehdottomampaan muotoon, että valtuutettu pitää epävarmana, voidaanko esityksen perusteella varmistua siitä, että perheenyhdistäminen pysyy pääsääntönä ja perhe-elämän suojaa kunnioitetaan.

Esitys vaikuttaa myös lapsen edun ja oikeuksien toteutumiseen. Maahantulosäännösten kiertämistä koskevan uudistuksen lapsivaikutukset on esityksessä arvioitu osin puutteellisesti. Esityksessä on tarkasteltu lähestulkoon ainoastaan esityksen yhden kohdan (36 c §:n 1 momentin 4 kohta) lapsivaikutuksia jättäen arvioimatta, millä tavalla muut esitetyt muutokset vaikuttavat lapsiin. Esimerkiksi esitys voi vaikuttaa lapsiperheeseen, joka on oleskellut Suomessa paperittomana tai Suomen kansalaisen vanhempaan, joka on työskennellyt aiemmin ilman tähän oikeuttavaa lupaa. Ihmisoikeuskeskuksen maahantulosäännösten kiertämistä koskevaa oikeuskäytäntöä tarkastelevassa selvityksessä maahantulosäännösten kiertämisen soveltaminen lapsiin tai lapsiperheisiin ilmeni 29 hallintotuomioistuimen päätöksessä, joista ainoastaan yhdessä käsiteltiin esitetyn 36 c §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua tilannetta. On siis selvää, että maahantulosäännösten kiertämistä koskeva sääntelykokonaisuus vaikuttaa lasten asemaan laajemmin kuin yksinomaan ehdotetun 36 c §:n 1 momentin 4 kohta.

Valtuutettu arvioi, että esityksellä heikennetään lapsen oikeuksien toteutumista, sillä esityksessä ehdotetaan useita uusia lakisääteisiä perusteita oleskeluluvan epäämiselle, jotka voivat vaikuttaa lapsiin ja lapsiperheisiin. Lisäksi vireillä on muitakin lainsäädäntöhankkeita, joilla on vaikutuksia lapsen oikeuksien täysimääräiseen toteutumiseen. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on yhdessä lapsiasiavaltuutetun kanssa todennut, että lainsäädännön muutosten yhteisvaikutukset lasten perus- ja ihmisoikeuksiin on välttämätöntä arvioida. Tällaista yhteisvaikutusten arviointia ei kuitenkaan ole tehty, jolloin kokonaiskuva esityksen ja muiden vastaavien esitysten vaikutuksista lapsen oikeuksien toteutumiselle jää arvioimatta.

Lue yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto kokonaisuudessaan tästä (PDF).

07.06.2024