Hyppää sisältöön

Lausunto avoimen hallinnon toimintaohjelmaluonnoksesta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kiittää mahdollisuudesta lausua avoimen hallinnon toimintaohjelmaluonnoksesta ja esittää seuraavat suositukset lopulliseen ohjelmaan:

Valtuutettu suosittaa, että toimintaohjelma kytketään ja siihen lisätään nimenomaiset suorat viittaukset syrjimättömyyteen ja yhdenvertaisuuteen. Syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus olisi perusteltua todeta toimintaohjelman perimmäisten tavoitteiden ja sitoumusten läpileikkaavina edellytyksinä ja tavoitteina. Luonnoksessa ei ole lainkaan suoria viittauksia yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen (eikä tasa-arvoon), mitä on pidettävä selkeänä puutteena. Demokratiaa ja osallisuutta eikä avoimen hallinnon tavoitteita voida saavuttaa ilman syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Toimintaohjelman valmistelun tueksi laaditusta taustamuistiostakin käy ilmi, että avoimen hallinnon toimissa tulisi syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden olla keskeisiä tavoitteita. Edelleen toimintaohjelman lausuntopyynnön saatteessa todetaan avoimen hallinnon toisena kahdesta perimmäisistä tavoitteista olleen ”auttaa varmistamaan kaikkien tasavertaiset osallisuusmahdollisuudet yhteiskunnan toimintaan ja sen kehittämiseen.” Tämä yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen liittyvä perimmäinen tavoite näyttäisi nyt sellaisenaan kuitenkin puuttuvan toimintaohjelmasta, ellei sisältöä muuteta.

Valtuutettu suosittaa vihapuheen ja syrjinnän vastaisten toimien tiivistä ja nimenomaista integrointia avoimen hallinnon toimintaohjelmaan. Avoin hallinto ja sen kokonaistavoitteet eivät toteudu yhteiskunnassa, jossa esiintyy vihapuhetta ja syrjintää. Osana mis- ja disinformaation vastaisia toimia on olennaista panostaa tehokkaasti vihapuheen ja syrjinnän ehkäisemiseen.

Tekoälyn eettisten periaatteiden koulutuksen ja jalkauttamisen osalta valtuutettu korostaa, että koulutuksen keskeiseksi tavoitteeksi ja viestiksi tulisi ottaa viranomaisten velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää. Edistämisvelvoite on kirjattu yhdenvertaisuuslain 5 §:ään ja sitä on noudettava myös tekoälyn hyödyntämisessä. Edistämisvelvoitteen toteutumiseksi hankittaessa tekoälyjärjestelmiä, suunniteltaessa niiden hankintaa ja niiden käyttökaaren aikana on tehtävä tehokasta yhdenvertaisuusvaikutusten arviota. Arvioinnissa on huomioitava kaikki eri syrjintäperusteet. Arviointien toteuttamista tulisi nimenomaisesti edellyttää, tukea ja seurata valtionhallinnon toimesta. Valtuutettu kannattaa toimintaohjelman toimenpidetavoitetta tekoälyn eettisten periaatteiden koulutuksesta ja jalkauttamista, mutta suosittaa lopullisen ohjelman kirjaukseen lisättävän erityinen viittaus yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteen toteuttamiseen. Myös Avoimen hallinnon virkamiesverkoston työssä ja etenkin vuoden 2024 teemassa ”Tekoäly ja avoimuus” valtuutettu kannustaa huomioimaan yhdenvertaisuusnäkökulmat ja sääntelyn.

Valtuutettu suosittaa, että osana toimintaohjelman mukaisia toimia osallisuuden kehittämiseksi tarkastellaan ja edistetään keinoja saavutettavuuden ja esteettömyyden kehittämiseksi. Jotta kaikki halukkaat voivat osallistua asioiden valmisteluun ja toiminnan kehittämiseen yhdenvertaisesti, on käytettävien osallistamismenetelmien ja -kanavien oltava saavutettavia kaikille mahdollisista toimintarajoitteista huolimatta. Myös selkokielen toteutumisen keinoja on kehitettävä.

Valtuutettu toteaa yleisellä tasolla avoimen hallinnon toimintaohjelman tavoitteiden olevan kannatettavia. Osallistamista koskevat toimenpiteet tukevat yhdenvertaisuuden toteutumista yleisesti yhteiskunnassa. Toimenpiteistä tulee höytyä myös Suomeen eri syistä muuttaneet henkilöt. On tärkeää, että ohjelmaan kirjataan erityistoimia esimerkiksi haavoittuvassa tai marginalisoidussa asemassa olevien ryhmien kuulemiseen ja osallistamiseen. Järjestöjen kuuleminen on käytännössä tärkeä keino toteuttaa heikommassa asemassa olevien osallisuutta.

Tiina Valonen,
johtava erityisasiantuntija

13.07.2023