Hyppää sisältöön

Ihmiskaupan uhrien asemaa on parannettava tulevalla hallituskaudella – yhdenvertaisuusvaltuutetun suositukset hallitusohjelmaan

Ihmiskauppa on vakava rikos, jota on tunnistettava ja torjuttava tehokkain toimin. Yhdenvertaisuusvaltuutettu kansallisena ihmiskaupparaportoijana esittää tulevalle hallitukselle suosituksia ihmiskaupan uhrien aseman parantamiseksi ja ihmiskaupan torjumiseksi.

Ihmiskauppa on ihmisoikeusrikkomus ja vakava ihmisen vapauteen kohdistuva rikos. Ihmiskaupan uhrien asemaa on parannettava ja ihmiskaupan torjuntaa on tehostettava tulevalla hallituskaudella. Myös eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta katsoi yhdenvertaisuusvaltuutetun eduskuntakertomuksesta antamassaan mietinnössä, että ihmiskaupan vastainen työ vaatii toimia. Eduskunta antoi seuraavat ihmiskauppaan liittyvät lausumat 18.11.2022:

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto

  • toteuttaa tarvittavat toimenpiteet ihmiskaupan uhrien tunnistamiseksi ja avun pariin ohjaamiseksi hyvinvointialueilla
  • selvittää ja toteuttaa lainsäädännön tai toiminnan muutokset, joilla turvataan ihmiskaupan uhrien turvallinen ja tuettu asuminen.

Kansallinen ihmiskaupparaportoija katsoo lisäksi, että ihmiskaupan uhrin oleskelulupasääntely tarvitsee muutoksia, ihmiskaupan uhrien tunnistamisen ja auttamisen käytäntöjä sote-sektorilla on selkeytettävä ja ihmiskauppaa koskevat esitutkinnat ja tutkinnan johto täytyy keskittää.

Kansallisen ihmiskaupparaportoijan suositukset hallitusohjelmaan

Kansallisena ihmiskaupparaportoijana toimiva yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee hallitusohjelmaan useita toimia ihmiskaupan vastaisen työn tehostamiseksi.

Kynnystä ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan saamiseksi täytyy madaltaa

Ihmiskaupparaportoija suosittelee, että ulkomaalaislakia muutetaan jo ennen ulkomaalaislain kokonaisuudistusta siten, että yhä useampi ihmiskaupan uhri täyttää ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset. 

Ihmiskaupparaportoija painottaa, että jatkuvan oleskeluluvan saamiseksi tulee riittää, että uhri on haavoittuvassa asemassa nykyisin edellytettävän erityisen haavoittuvan aseman sijaan. Tilapäisen oleskeluluvan edellytyksiä on muutettava niin, että ihmiskaupan uhrin oikeudet rikoksen asianomistajana turvataan koko rikosprosessin ajaksi.

Oleskelulupa tuo turvaa haavoittuvassa asemassa oleville ihmiskaupan uhreille. Yhdenvertaisuusvaltuutetun vuonna 2021 tekemän selvityksen mukaan vain harva ihmiskaupan uhri täyttää heille ulkomaalaislaissa olevan erityisen oleskeluluvan edellytykset. Soveltamiskynnys on asettunut korkealle – esimerkiksi seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutuneista ihmiskaupan uhreista vain harva täyttää oleskeluluvan edellytykset.

Ihmiskaupan uhrien tunnistamisen ja auttamisen käytäntöjä sote-sektorilla on selkeytettävä

Kansallinen ihmiskaupparaportoija suosittelee, että hyvinvointialueille rakennetaan toimivat menettelyt ihmiskaupan uhrien tunnistamiseksi ja avun pariin ohjaamiseksi. Hyvinvointialueiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon informaatio-ohjauksesta vastaavan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulee ottaa vahva rooli ihmiskaupan uhrien tunnistamisen ja auttamisen kehittämiseksi. Ohjausmalleja on kehitettävä yhteistyössä eri viranomaisten, ihmiskaupan uhreja tukevien järjestöjen sekä Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriön on varmistettava kehittämistyön resurssit ja mallinnustyön nopea eteneminen.

Ihmiskaupparaportoija katsoo, että lainsäädäntö on ollut osin epäselvää ja ohjeistus riittämätöntä, minkä vuoksi kuntien käytännöt ihmiskaupan uhrien tunnistamisessa ja auttamisessa ovat vaihdelleet. Tämä on johtanut uhrien avunsaannin epäyhdenvertaisuuteen esimerkiksi heidän asuinpaikastaan riippuen.

Ihmiskauppaa koskevat esitutkinnat ja tutkinnan johto on keskitettävä

Kansallinen ihmiskaupparaportoija suosittelee, että ihmiskauppaa koskevat esitutkinnat ja tutkinnan johto keskitetään.

Tätä suositteli myös rikosprosessin tehostamista käsitellyt työryhmä. Apulaisoikeuskanslerin joulukuussa 2021 antama ratkaisu sekä keväällä 2022 julkaistu Helsingin yliopiston tutkimus ihmiskaupasta ja sen lähirikoksista tuovat esiin monia ongelmia ihmiskaupan ja sen lähirikosten tutkinnassa, kuten tunnusmerkistön soveltamista koskevassa osaamisessa. Ihmiskaupan vastaisessa toimintaohjelmassa vuosille 2021–2023 on nostettu esiin, että rikosvastuun toteutumista ihmiskauppatapauksissa vaikeuttaa rikosprosessien pitkä kesto ja valtakunnallisesti huomattavat erot rikosprosessitoimijoiden osaamisessa ja työn organisoinnissa.

Monimutkaiset, monipuolista osaamista ja uhrisensitiivistä otetta vaativat rikostyypit vaativat erikoistunutta osaamista. 

Tutustu yhdenvertaisuusvaltuutetun kaikkiin hallitusohjelmasuosituksiin (pdf).

27.04.2023