BLOGI

null Tiõrvʼvuõtt Sääʹmtegga sääʹm parlameeʹnt 50- eeʹǩǩjuuʹhlest

Oovtviärdásâšvuotâváldálâš Kristina Stenman uásálist onne sämmilij parlament 50 ive juuhlán.    

Späʹsseb, što vueiʹttep leeʹd juuʹhlʼjâʹttmen sääʹm parlameeʹnt 50 eeʹǩǩjuuʹhl!

Jottum vittlo eeʹjj poodd nuʹt alggmeer säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõtt ǥu sääʹmǩiõli da kulttuur sââʹjj liâ Lääʹddjânnmest mõõnnâm ooudårra miârkteeinalla. Säʹmmlain lij sääʹmteeʹǧǧ pääiʹǩ jiijjâs jiõnn lääʹdd õhttsažkååʹddest. Jiijjâs ǩiõl ââʹnnemǩiõlddji sâjja säʹmmlain lij vuõiggâdvuõtt mättjed jiijjâs ǩiõlâs da dommvuuʹdest še vuäǯǯad škooultõõzz jiijjâs ǩiõlin.

Histoor da še ânnʼjõžääiʹj beäʹlnn lij vääžnai vueiʹtted ǩiõttʼtõõllâd še vaiggâd aaʹššid. Lij vieʹltʼtem, što kolonialiism histoorâst da tõn vaaiktõõzzin ânnʼjõõžžâst jeäʹlet Lääʹddjânnmest vaiddsab saǥstõõllmõõžž. Säʹmmlaid tillʼlõõvvâm kolonialismm lij pieʹǩǩ tän histoor iimšõs bieʹll. Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss jurddjen lij ǩiõttʼtõõllâd historialʼlaž da ânnʼjõž čårstummuž da raajjâd vuâđ säʹmmlai vuõiggâdvuõđi pueʹrab teâuddjummša.

Alggmeer säʹmmlai vuõiggâdvuõđi teâuddjummšen lij vuõss-sâjjsa vääžnai, što sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩ oođeet. Oođummšin lij sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeeʹji raavâs jeäʹnbõõzzi tuärjj. Lääʹdd õhttsažkåʹdd ij vueiʹt tuõʹllʼjed ǩeâškai saǥstõõllmõõžž säʹmmlažvuõđâst mââʹjeeʹl taaʹrbteʹmeʹld lääʹjj oođummuž. Meeʹst lij mäinn luõʹttjed tõõzz, što halltõõzz eʹtǩǩõs uuʹdet veâl tän eeʹjj poodd. Tõt leʹčči suåppi nääʹll juuʹhlʼjâʹtted sääʹm parlameeʹnt da sääʹmteʹǧǧ õhttsaž vittloeeʹjj histoor.

Tuäivtam Sääʹmtegga lekkvuõđ puõʹtti eeʹǩǩlooʹjid, da tän mieʹtt nânnsab vuõiggâdvuõđid säʹmmlaid da sääʹmǩiõlid da sääʹmkulttuuʹre.